Strona Startowa

Aktualności

Statut Miejskiego Przedszkola nr 1 w Siedlcach

Przyjęcia - Na jakich zasadach przyjmujemy do przedszkola oraz w jakich terminach są przyjęcia.

Ramowy rozkład dnia - Rozkład pracy naszego przedszkola.

 

Zarządzenie nr 3/2020

 

Dyrektora Miejskiego Przedszkola  nr  1 w Siedlcach

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

z dnia 6 maja 2020 r.

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 poz. 69 z późn. zm), § 4b pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.410), §14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam , co następuje:

 

§ 1

 

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Miejskiego Przedszkola 1 w Siedlcach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r. włącznie, w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczne Miejskiego Przedszkola  nr 1 w Siedlcach będą prowadzone  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

§ 2

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola www.jedyneczka.siedlce.pl     oraz w wejściu głównym do przedszkola

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2020 r.

 

 

 

 

Jolanta Wilczyńska

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 w Siedlcach

 

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 Jednostka: Miejskie Przedszkole Nr 1

 

Nazwisko

Imię

Decyzja

Jarzębiński

Kacper

przyjęty

Jasiński

Dominik

przyjęty

Kamińska

Lena

przyjęta

Koryciński

Alan

nieprzyjęty

Noszczak

Mikołaj

przyjęty

Wilkoń

Bruno

przyjęty

Woźniak

Wiktor

przyjęty

Wójcik

Olga

przyjęta

 

 

Data publikacji listy: 15 kwietnia 2020 rok

 

 

Przedszkola otwarte od 6 maja - pytania i odpowiedzi

29.04.2020


Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?

Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?

Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe - bez objawów chorobowych. To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.

Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.  

Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do przedszkola?

Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym dyrektora placówki. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do przedszkola.

Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola?

Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

Tylko w drodze do przedszkola i z powrotem, jeśli Twoje dziecko ukończyło 4. rok życia. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust.

Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

Pamiętaj jednak, że rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania
w budynku przedszkola.

Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w przedszkolu?

Tak. Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki.

Czy wydawanie i spożywanie posiłków będzie bezpieczne?

Tak. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Zalecamy również, aby spożywanie posiłków odbywało się w małych grupach.

Jak w przedszkolu będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?

Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku.

Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.

Co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej?

Rodzicowi dziecka, któremu samorząd nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyraża taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?

Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, by dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.

Czy moje dziecko będzie mogło skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Tak. Od 4 maja br. poradnie wznowią swoją działalność. Będą mogły wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.


Ministerstwo Edukacji Narodowej