Strona Startowa

Informacje
Przyjęcia

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 10 lat.

Rekrutacji dzieci do przedszkola przeprowadza się w terminie od 01 do 30 kwietnia każdego roku na podstawie kart zgłoszeń, które dostępne są w naszej placówce.

Do przedszkola w pierwszej kolejnoœci przyjmowane są dzieci 6-letnie, dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawnoœci, bądŸ całkowitą niezdolnoœć do pracy, albo niezdolnoœć do samodzielnej egzystencji, a także dzieci z rodzin zastępczych i dzieci nauczycieli.