Strona Startowa

Informacje
Statut przedszkola

             

 

 

 

 

S T A T U T

 

 

 

 

 

 

Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Siedlcach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP

 

Podstawą prawną opracowania statutu Publicznego Przedszkola w Siedlcach są:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz.329, z późniejszymi zmianami).
 • Uchwała Nr IX/73/90 Rady Miejskiej w Siedlcach z dnia 28 grudnia 1990r. w sprawie zasad funkcjonowania Przedszkoli Miejskich i Żłobków Miejskich w Siedlcach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz.U.Nr 2 poz.20)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56 poz. 357 z późniejszymi zmianami).
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r., Nr 120, poz. 52).

 

 

 

 

 

Statut Przedszkola Publicznego składa się ze wstępu i VII rozdziałów o tytułach:

I       Informacje ogólne

II      Cele i zadania przedszkola

III     Organy przedszkola

IV     Organizacja przedszkola

V      Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

VI     Wychowankowie przedszkola

VII    Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 

§ 1

 

1.     Przedszkole używa nazwę : Miejskie Przedszkole Nr 1 w Siedlcach          

2.     Ilekroć jest mowa bez bliższego określenia o Przedszkolu należy przez          to rozumieć Miejskie Przedszkole Nr 1 w Siedlcach.

 

 

§ 2

 

Siedziba Przedszkola mieści się w Siedlcach, ulica Wiązowa 7

08-110 Siedlce.

 

 

§ 3

 

     1. Przedszkole jest placówką publiczną.

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Siedlce.

3.     Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Siedlcach.

 

 

§ 4

 

Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu:                     

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Siedlcach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  II

 

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 

§ 5

 

1.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa,

   a w szczególności:

 

a)     udziela dzieciom  pomocy psychologiczno - pedagogicznej                           w formie:

 • wspomagania rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności przez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania,
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
 • pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana na wniosek nauczyciela, pedagoga, psychologa, rodziców (opiekunów prawnych) lub innych osób.

 

b)    zapewnia realizację prawa dziecka do kształcenia, wychowania         i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju                       a w szczególności:

 • Dziecko ma prawo do swobodnej wypowiedzi, prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei, wszelkiego rodzaju bez względu na granice w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka.
 • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, do zabaw indywidualnych i zespołowych, do zajęć, do odpoczynku, do przebywania na świeżym powietrzu.
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz wolności wyznaniowej.
 • organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
 • Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

 

c)     współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dziecka,           w tym w przygotowaniu do nauki w szkole:

-         systematycznie informuje rodziców o zachowaniu się dzieci w przedszkolu (osiągnięcia, powodzenia, problemy wychowawcze),

-         pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

-         przekazuje wiedzę pedagogiczną dotyczącą interesujących rodziców zakresów, wiedzy uwrażliwiającej na dziecko, jego potrzeby, możliwości, powinności,

-         uzgadnia rodzaj, kierunek, zakres działań wychowawczych wspólnie realizowanych w przedszkolu i domu,

-         tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej" rozumianej jako efekt rozwoju i uczenia się.

d)    zapewnia dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości  psychologicznych dzieci,

e)     umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

 

§ 6

 

 

1.     Na terenie  przedszkola i poza nim dzieci mają  zapewnioną stałą opiekę ze  strony nauczycieli i pracowników obsługi.

2.     Dziecko przyprowadzane i odbierane jest z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione przez nich  pisemnie osoby zapewniające dziecku bezpieczeństwo.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ROZDZIAŁ  III

 

ORGANY    PRZEDSZKOLA

 

 

§ 7

 

Organami Przedszkola są:

a/ dyrektor przedszkola

b/ rada pedagogiczna

c/ rada rodziców

 

§ 8

 

1.     Dyrektor Przedszkola w szczególności;

a)     kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,

b)    sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)     sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

d)    odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie i gospodarowanie mieniem przedszkola,

e)     kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,

f)      realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

g)     dysponuje środkami finansowymi placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

h)    wydaje zarządzenia dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówki.

2.     Dyrektor może w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy w przypadkach określonych w statucie przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

3.     Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników  nie będących nauczycielami.

4.     Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

b)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom.

5.     Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną           i radą rodziców.

 

 

 

 

 

§ 9

 

   1.  Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Jest organem odwoławczym, opiniodawczym i doradczym dyrektora Przedszkola.

   2.  W skład rady pedagogicznej Przedszkola wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

   3.  W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

   4.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

   5.  Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane:

a.     przed rozpoczęciem roku szkolnego,

b.     w połowie roku szkolnego w związku z analizą i oceną realizacji zadań wychowawczo - dydaktycznych,

c.      po zakończeniu rocznych zajęć wychowawczo - dydaktycznych i opiekuńczych

d.     w miarę bieżących potrzeb.

   6.  Zebrania o których mowa w ust. 5 mogą być organizowane  na  wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej przedszkola.

   7.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a.     zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

b.     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

c.      podejmowanie uchwał w sprawie  skreślenia z listy wychowanków.

   8.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a.     organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć,

b.     wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

   9.  Rada pedagogiczna działa w oparciu o opracowany i przyjęty do realizacji regulamin, który jest załącznikiem do niniejszego statutu.

 

§ 10

 

1.     W przedszkolu działa Rada Rodziców, która stanowi samorządną reprezentację rodziców.

2.     Rada rodziców działa w oparciu o opracowany i przyjęty do realizacji regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. Regulamin ten stanowi załącznik do niniejszego statutu.

3.     Regulamin o którym mowa w ust.2 zawiera zasady tworzenia rady rodziców uchwalone przez ogół rodziców.

4.     Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami, opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

5.     Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady określa regulamin jej działalności.

 

 

§ 11

 

1.     Organy przedszkola swobodnie działają i podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji oraz współdziałają ze sobą na bieżąco przekazując informacje o podejmowanych lub planowanych działaniach i decyzjach.

2.     W sprawach spornych organy przedszkola powiadamiają dyrektora. Dyrektor podejmuje decyzje. W terminie 14 dni od złożenia wniosku informuje strony o sposobie rozwiązania problemu.

3.     Dyrektor przedszkola ma obowiązek złożyć informację do organu prowadzącego dwa razy w roku o wpływie i sposobie rozpatrywania                 i załatwiania skarg i wniosków, które wpłynęły do placówki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  IV

 

ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA

 

§ 12

 

1.     Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań           i uzdolnień.

2.     Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

 

 

§ 13

 

1.     Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie Programu wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-6 letnich Henryki Czerniawskiej i Program Nauczania „Dziecięca Matematyka" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.

2.     Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 • W grupie dzieci 3-4 letnich zajęcia dydaktyczne trwają 15-20 minut.
 • W grupie dzieci 5-6 letnich zajęcia dydaktyczne trwają 20-30 minut.

 

3.     Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)    z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut

2)    z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut

4.     Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy, a w szczególności:

-         prowadzenie dzienników zajęć,

-         miesięczne planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej,

-         prowadzenie obserwacji wychowanka.

 

 

§ 14

 

1.     Przedszkole jest dwuoddziałowe.

§  I oddział dzieci  3-4 letnie

§  II oddział dzieci 5-6 letnie

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

 

1.     Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

2.     W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

1)    czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)    liczbę pracowników przedszkola,

3)    ogólną liczbę godzin pracy finansowanych z dotacji budżetu Miasta Siedlce.

      Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

 

 

§ 16

 

1.     Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2.     Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci zamieszczony w dzienniku zajęć.

 

 

§ 17

 

1.     Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i wolnych sobót.

2.     W przedszkolu obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

3.     Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

4.     Przedszkole czynne jest w godzinach  6.00 - 18.15.

 

 

§ 18

 

Rodzice (opiekun prawny) dziecka ponoszą comiesięczną opłatę za uczęszczanie dziecka do przedszkola składającą się z:

a) Kosztów zajęć opiekuńczo - wychowawczych realizowanych w zakresie i   wymiarze przekraczającym realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego

b)  Kosztów korzystania z posiłków ustalane zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty.

 

 

Opłaty, o których mowa w § 18 wnosi się miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca.

Rodzice mają prawo do zwrotu dziennej stawki żywieniowej z powodu  nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

Pracownicy przedszkola za korzystanie z wyżywienia uiszczają opłatę ustaloną przez organ prowadzący.

 

 

§ 19

 

Dziecko uczęszczające do przedszkola korzysta z trzech posiłków dziennie             z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ROZDZIAŁ  V

 

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY

 

 

§ 20

 

1.     Dyrektor zatrudnia w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi               w ilości wynikającej z potrzeb.

2.     Dyrektor przedszkola ustala każdemu nauczycielowi i pracownikowi       

zakres obowiązków.

 

 

§ 21

 

1.     Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

Podstawowymi zadaniami stojącymi przed nauczycielem są:

 • Organizowanie procesu wychowawczego i dydaktycznego w sposób umożliwiający rozwój zdolności dzieci oraz poszerzenie ich wiedzy.
 • Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej.
 • Zapewnienie dziecku wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, informowanie ich na bieżąco o postępach dziecka.
 • Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 • Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka.
 • Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami.
 • Doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie wiedzy merytorycznej.
 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

 

1.     Pracownikami administracyjnymi są:

1)    główny księgowy

2)    samodzielny referent ds. zaopatrzenia

 

2.     Pracownikami obsługowymi są:

1)    pomoc nauczyciela

2)    woźna oddziałowa

3)    kucharka

4)    pomoc kucharki

5)    konserwator-ogrodnik

 

 

 

§ 23

 

1.     Do obowiązków głównego księgowego należy:

1)    Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej przedszkola zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.

2)    Księgowość prowadzić na bieżąco i prawidłowo  sporządzać sprawozdawczość finansową.

3)    Terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

4)    Należycie przechowywać i zabezpieczać dokumenty księgowe, księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe.

5)    Prowadzić gospodarkę finansową przedszkola zgodnie                            z obowiązującymi zasadami, a zwłaszcza:

a)     przestrzegać zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnić należytą ochronę wartości pieniężnych,

b)    zapewnić pod względem finansowym prawidłowość umów zwieranych przez przedszkole,

c)     zapewnić terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych,

d)    terminowo spłacać zobowiązania - pisać przelewy bankowe,

e)     sprawdzać faktury pod względem formalno-rachunkowym          i dokonywać dekretacji dowodów księgowych,

f)      ustalać i spłacać podatki i inne świadczenia o podobnym charakterze np. składki ZUS,

g)     sporządzać listy wynagrodzeń pracowniczych i innych świadczeń na rzecz pracowników jak zasiłków chorobowych, macierzyńskich itp.

h)    sprawdzać gospodarkę żywnościową przedszkola tj. raporty żywnościowe i stan magazynu żywnościowego i  środków chemicznych ,

i)       pokrywać koszty i wydatki z właściwych środków,

j)       dokonywać rozliczeń magazynów: żywnościowego i środków chemicznych,

k)    prawidłowo dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym,

l)       kontrolować legalność dokumentów.

6)    Opracowywać preliminarze i plany finansowe przedszkola.

7)    Prowadzić sprawy związane z ubezpieczeniem pracowników.

8)    Wydawać zaświadczenia pracownikom.

9)    Opracowywać zbiorcze sprawozdania finansowe i dokonywać ich analizy.

10)Naliczać fundusz socjalny i mieszkaniowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

11)Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające         z organizacji pracy w przedszkolu.

 

 

§ 24

 

1.     Do obowiązków samodzielnego referenta ds. zaopatrzenia należy:

1)    Zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt i środki czystości.

2)    Nadzorowanie sporządzania posiłków  i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom i personelowi.

3)    Udział przy sporządzaniu jadłospisów.

4)    Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie                z obowiązującymi przepisami.

5)    Prowadzenie kasy i dokumentacji kasowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6)    Zbieranie odpłatności za przedszkole od rodziców i odprowadzanie do banku.

7)    Sporządzanie dziennych raportów żywieniowych.

8)    Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora,

wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

 

 

§ 25

 

1.     Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

1)    Spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków  polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia.

2)    Utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach.

3)    Dbać o zabawki i sprzęt w sali.

4)    Pomagać nauczycielce podczas organizacji zajęć, zabaw w sali i na terenie przedszkolnym.

5)    Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, pomagać im w czynnościach samoobsługowych w łazience, w czasie posiłków, ubierania                     i rozbierania dzieci.

6)    Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające         z organizacji pracy w przedszkolu.

 

 § 26

 

1.     Do obowiązków woźnej  należy:

1)    Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, pomagać im w czynnościach samoobsługowych w łazience, w czasie posiłków, ubierania i rozbierania dzieci.

2)    Utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach           i sprzętach, zgodnie z wymogami higieny szkolnej.

3)    Pomagać nauczycielce podczas zajęć, wycieczek lub spacerów.

4)    Nakrywać do stołu, podawanie posiłków i sprzątanie po nich.

5)    Przygotowanie i likwidacja sprzętu do odpoczynku dzieci.

6)    Przestrzeganie przepisów BHP.

7)    Właściwe posługiwanie się sprzętem i urządzeniami służącymi do pracy.

8)    Dbanie o mienie przedszkola.

9)Opieka nad szatnią i odpowiedzialność za właściwe jej zabezpieczenie.

10)Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające             z organizacji pracy w przedszkolu.

 

 

§ 27

 

1.     Do obowiązków kucharki należy:

1)    Przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki.

2)    Przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie.

3)    Prowadzić magazyn podręczny.

4)    Utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny             i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych.

5)    Brać udział w ustalaniu jadłospisów.

6)    Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

7)    Pobierać próbki żywnościowe i odpowiednio je przechowywać.

8)    Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające         z organizacji pracy w przedszkolu.

 

 

§ 28

 

1.  Do obowiązków pomocy kucharki należy:

2)    Pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków.

3)    Załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczeniem produktów.

4)    Utrzymywać w czystości pomieszczenia kuchenne, sprzęt i naczynia kuchenne.

5)    Dokładnie myć i wyparzać naczynia według instrukcji mycia                   i dezynfekcji.

6)    Utrzymywać w należytym porządku odzież ochronną i ścierki.

7)    Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwie korzystać z urządzeń kuchennych.

8)    Pobierać próbki żywnościowe i odpowiednio je przechowywać.

9)    Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające             z organizacji pracy w przedszkolu.

 

 

§ 29

 

1.     Do obowiązków konserwatora należy:

1)    Dbać o stan urządzeń technicznych w przedszkolu.

2)    Dokonywać bieżących napraw maszyn, sprzętu i urządzeń oraz zabawek przedszkolnych.

3)    Instruować pracowników przedszkola w zakresie sposobu używania  maszyn i urządzeń, w celu zapewnienia bezpieczeństwa                            i zapobiegania niszczeniu.

4)    Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające           z organizacji pracy w placówce.

 

                                               § 30

 

1.     Przedszkole współdziała z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci                w sprawach wychowania i nauki wychowanków.

2.     Rodzice mają prawo do:

a)     znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale,

b)    uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c)     uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia.

3.     W celu realizacji praw rodziców (opiekunów prawnych) określonych w

w ust. 2 przedszkole organizuje :

a)     zebrania ogólne jedno w roku,

b)    zebrania grupowe dwa razy w roku,

c)     posiedzenie rady pedagogicznej z udziałem przedstawicieli rodziców w przypadku zaistniałej potrzeby.

 

 

 

 

 

 

 

§ 31

 

1.     Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3do 6 lat.

2.     Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3.     Rekrutacji dzieci do przedszkola przeprowadza się w terminie                    od 01 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku.

4.     Dzieci przyjmowane są na podstawie kart zgłoszeń.

5.     Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6-letnie, dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, a także dzieci z rodzin zastępczych i dzieci nauczycieli.

 

 

§ 32

 

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą              i poszanowanie godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

 

 

§ 33

 

1.     Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków:

a)     na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,

b)    w przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole ponad dwa miesiące.

 

 

 

 

 

 

 


VII  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 34

 

1.     Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Przedszkole prowadzi gospodarkę finansowa i materiałową zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 

 

§ 35

 

1.     Projekty zmian w statucie opracowuje Rada Pedagogiczna przedszkola.

2.     Zmiany w statucie wprowadza się w formie aneksów zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną przedszkola.

3.     O zmianach o których mowa w ust.1, należy powiadomić na piśmie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

§ 36

 

1.     Statut Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Siedlcach uchwaliła Rada Pedagogiczna Uchwałą  z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie nadania statutu przedszkola.

2.     Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2000r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA

z dnia 31 sierpnia 2000 r

Miejskiego Przedszkola Nr 1

w Siedlcach

 

 

w sprawie uchwalenia statutu przedszkola

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia                     10 grudnia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz.U. Nr 2 z 2000 r. poz.20 ) oraz  Ustawy  z dnia 7 września  1999 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329, z późniejszymi zmianami)  uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Rada Pedagogiczna uchwala statut Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Siedlcach zwany dalej „statutem" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Pedagogicznej.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała z dnia 09 marca 1995 r. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Siedlcach w sprawie uchwalenia statutu przedszkola

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

Aneks Nr 1 do Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Siedlcach

Uwzględniając rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych zmienia się treść.

Paragraf 32 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

Do Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywająca roczne przygotowanie przedszkolne, w następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Zmiana następuje od dnia 1 kwietnia 2004 roku.

 

 

Aneks Nr 2 do Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Siedlcach

Decyzją Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Siedlcach

paragraf 32 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

Do przedszkola w nadzwyczajnych przypadkach przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 lat.

Zmiana następuje od dnia 1 kwietnia 2005 roku.

Aneks Nr 3 do Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Siedlcach

Decyzją Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Siedlcach

paragraf 32 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

Przedszkole zawiesza zajęcia wspomagania wczesnoszkolnego dzieciom, które otrzymały stosowną opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej do czasu stworzenia w placówce odpowiednich warunków lokalowych.

Aneks wchodzi w życie 1 września 2006 roku.

 

 

Aneks Nr 4 do Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Siedlcach

Uwzględniając Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r.) Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr 1 zmienia brzmienie paragraf 32 Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Siedlcach:

 

§ 32

Pracownicy pedagogiczni jak i niepedagogiczni przedszkola mają obowiązek zapewnienia dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania.

 

Aneks wchodzi w życie 2 kwietnia 2007 roku.